member

STAFF

Associate Professor Akio KIMURA

STUDENTS (2023 school year)

M2 Tenryu Sasaki
M2 Yoshitaka Sasaki
M2 Haruki Takahashi
M2 Kaito Muto
M1 Takuya Kawatani
M1 Hayate Kudo
M1 Hayate Magome
B4 Ryo Izawa
B4 Risa Kasai
B4 Akari Sakuta
B4 Hiroto Shinaki
B4 Kana Takahashi
B4 Ren Tasai
B4 Himari Horiai